• Zápis do 1. třídy

    Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne 6. dubna 2018 od 14:00 v budově školy, Pivovarská 200, Uherské Hradiště - Jarošov. Zápisu se účastní děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012. K zápisu se mohou dostavit i děti, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky, jejich rodiče však musí dítě zapsat k povinné školní docházce. S sebou: Rodný list dítěte + průkaz totožnosti( občanský průkaz, pas) Zákonní zástupci si před zápisem vyzvednou v MŠ nebo ZŠ dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ - (mohou vyplnit i přímo u zápisu) Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky,přinesou vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. ZŠ Jarošov bude ve školním roce 2018/2019 otvírat jednu první třídu. Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ Jarošov pro školní rok 2018/2019: 1. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Jarošov, stanoveném obecně závaznou vyhláškou Města Uherské Hradiště (číslo 8/2016), kterou se stanovily školské obvody základních škol zřízených Městem Uherské Hradiště. 2)V případě splnění prvního kritéria rozhodne o přijetí los. Zápis má dvě části: 1. formální 2. neformální Tématem neformální části zápisu bude letos "Vzhůru na palubu školy" - přidružená témata - voda, vodní živočichové, rostliny....
  • Vyhodnocení dotazníku k zázemí a klimatu ZŠ Jarošov

    V měsíci květnu byl rodičům žáků naší školy předložen anonymní dotazník týkající se zázemí a klimatu školy s prosbou o vyplnění. Ve škole je v současné době 93 žáků, z 9 rodin chodí do školy více sourozenců, bylo tedy rozdáno 84 dotazníků k vyplnění. Celkově se vyjádřilo vyplněním dotazníků 57 rodin, což je 68% návratnost. V dotazníku se rodiče mohli vyjádřit ke 12 různým oblastem, které tvoří zázemí a klima školy. S daným výrokem mohli souhlasit, nesouhlasit či občas souhlasit. Také mohli napsat své komentáře k tomu, co se jim u dané oblasti líbí či nelíbí. Většina rodičů zvolila k vyplnění dotazníků klasickou metodu výběru odpovědi křížkem, objevili se však i rozsáhlejší komentáře k jednotlivým položkám. U každé oblasti uvádíme výsledné hodnocení rodičů, včetně grafického vyjádření a komentářů pozitivních i negativních

Nejčastěji hledáte

Podporují nás