Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.

Co má přinést dětem:

  • možnost zvykat si na školu
  • seznámení s budoucí třídní učitelkou, spolužáky i s prostředím
  • zjištění školní zralosti

Co může přinést rodičům:

  • lepší poznání vlastního dítěte z hlediska temperamentu, jehoškolní připravenosti a předpokladů pro zvládání školních požadavků
  • -získání nových komunikačních dovedností, vést dětik samostatnosti a zodpovědnosti
  • získání důvěry k budoucí třídní učitelce a navázání vzájemnékomunikace

Co může přinést učitelům:

  • seznámení s budoucími prvňáčky
  • zjištění školní zralosti
  • navázání kontaktů s rodiči, poznávání rodinného zázemí

 

Spolupráce základní a mateřské školy ve šk. roce 2013-2014

Spolupráce při zajišťování kulturních akcí ( koncerty, představení atd.) během škol. roku

Sportování v tělocvičně ZŠ – během škol. roku

Společná ekovycházka na Rochus – Strom – říjen

Bramborování, dýňování – společná akce v ZŠ

Přípravy na Vánoce, zpívání u stromečku, „Pohádkové dopoledne“ - předčítání pohádek – prosinec

Škola nanečisto - Poznáváme budoucí prvňáčky– návštěva dětí z MŠ v ZŠ – leden

Návštěva p. uč. 1. tř. ZŠ v MŠ – leden/ únor

Hrátky na sněhu – leden, únor

Vynášení Moreny – společná akce – „Zpět k tradicím“

Společná oslava konce šk. roku – hravé odpoledne s opékáním špekáčků – červen

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...