Ve školním roce 2015/2016 máme zapsáno k pravidelné školní docházce celkem 69 dětí ve 3 třídách. Naše škola je uprostřed sídliště se základním občanským vybavením – dětské hřiště pro všechny druhy sportu i rekreačního vyžití. Součástí mateřské školy je velká zahrada, která slouží jako přírodní učebna. Také okolí nám poskytuje velké možnosti pobytu v přírodě, v blízkosti je velký komplex lužního lesa, který se nazývá Kněžpolský les.

Z historie po současnost:

Z celoročního zemědělského útulku byla 1. listopadu 1945 v obci Jarošov zřízena mateřská škola. Mateřská škola neměla samostatný objekt, a proto byla umístěna v budově obecné školy. Měla pouze 1 místnost, která sloužila jako herna i šatna dohromady.

Výnosem zemské rady ze dne 1.9.1948 byla MŠ osamostatněna. V roce 1949 dochází k připojení obce Jarošov k městu Uherské Hradiště a tím ke změně názvu na Uh.Hradiště – Jarošov.

Dne 1.11.1950 byla mateřská škola přestěhována do budovy pivovarského domu č. 120, součástí byl dvorek a zahrada. Byla otevřena 2 oddělení a zavedena celodenní docházka dětí do mateřské školy. Ve zdejší mateřské škole byla vybudována kuchyň, ve které se rovněž stravovaly děti z obecné školy.

Další stěhování mateřské školy bylo 1.9.1962 do samostatného objektu v ulici Stará Cesta 208 s velkou zahradou a školní kuchyní. V průběhu let prodělal objekt spousty oprav a po vytrvalém a úspěšném jednání se začalo s výstavbou nové mateřské školy. Ve školním roce 1980/81 byl ukončen provoz mateřské školy ve starém objektu, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Mateřská škola se stěhuje do nových, krásných a velkých prostorů na sídliště Markov.

Ve školním roce 1981/82 byla slavnostně otevřena za účasti široké veřejnosti dvoutřídní mateřská škola. V této době dochází k výstavbě nového sídliště Louky a mateřská škola se stává nedostačující. Pro velký počet dětí začala v roce 1987 projektová příprava přístavby školského pavilónu. Stavba byla v roce 1989 zastavena a nedokončena pro nedostatek finančních prostředků. V tomto období se rozšířila mateřská škola pouze o novou vstupní halu a zůstávají základy nového školského pavilónu.

Ze základů školského pavilónu je v současné době asfaltové hřiště pro míčové hry.

V roce 1994 se mateřská škola rozšířila o další třídu se zvláštním provozem. Jednalo se o provizorní řešení ve dvoupokojovém panelovém bytě, který byl upraven pro provoz mateřské školy. Objekt byl od stávající budovy mateřské školy vzdálen 60 metrů. Kapacita byla 18 dětí.

Radikální vyřešení velkého počtu žádostí o umístění dětí v mateřské škole nastalo na přelomu roku 1995 - 96. V této době dochází k další etapě výstavby sídliště Louky.

Při rekonstrukci rovné střechy školského a hospodářského pavilónu vzniká půdní vestavba. V této půdní vestavbě jsou umístěny 2 třídy.
Od 1.9.1996 je mateřská škola 4 třídní. Od roku 1996 do roku 2004 počet docházejících do MŠ byl 120 dětí.
Od roku 2000 postupně klesal počet dětí v MŠ a v současnosti se počet dětí ustálil na počtu 62.
Od 1.1. 2003 se MŠ stala součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Uh. Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200.

Mateřská škola je uprostřed panelového sídliště se základním občanským vybavením – dětské hřiště, hřiště pro míčové sporty. Součástí mateřské školy je velká zahrada, která je vybavena pro pobyt dětí venku , travnatým a s asfaltovým hřištěm pro míčové hry, svahem a suchým korytem řečiště.

Okolí mateřské školy poskytuje velké možnosti pobytu v přírodě. V blízkosti je velký komplex lužního lesa, který se nazývá Kněžpolský les. V lese je neprůtočné říční rameno, které dostalo místní pojmenování Kanada. V této lokalitě je velké množství vzácných rostlin a živočichů, které mohou děti pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Na druhé straně od mateřské školy je kopec, který se jmenuje Rochus, s přírodovědnou naučnou stezkou pro děti.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy.

Dítě v mateřské škole získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů a možností získalo danému věku přiměřenou fyzickou, psychickou, sociální samostatnost pro jeho další rozvoj a učení.

Pracujeme podle
„ Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.“

Nabízíme standardní i nadstandardní péči pro všechny děti.
Předplavecký výcvik, bruslení, netradiční výtvarné techniky, keramiku, dramatiku, pohybovou průpravu. Sportovní, kulturní a společenské akce, návštěvy divadelních představení, výlety a slavnosti. U dětí s vadou řeči provádíme individuální speciální logopedickou péči.

Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči a k jejich informovanosti pořádáme společné besedy s ukázkou výchovné práce s dětmi, akce s tvořivým zaměřením - dílničky, výlety, slavnosti a rekreační pobyt rodičů a dětí u moře v Itálii.

 

Spolupráce : se základní školou a s speciálním pedagogickým centrem – logopedem, psychologem.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Formy vzdělávání:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Zaměření školy je na ekologii a úzké sepjetí člověka s přírodou – a to pro vhodnost jejího umístění, klidné místo daleko uprostřed zeleně a velké zahrady, dostupností k chráněným přírodním lokalitám.

Zapojení do sítě Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy v regionech – M.R.K.E.V. Spolupráce s ekologickým centrem „ Žabka „ Staré Město, Alcedo Vsetín.

Hlavním tématem školy je

„Strom“

 

Jak se strom mění v průběhu roku i život dítěte provází přeměnou.

 

    „Co vyprávěl strom, na návštěvě u veverky Zrzky“

 

Rámcový cíl:

 • Motivovat děti k aktivnímu poznání, objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.
 • Poznávat hodnoty spojené se zdravím, životním prostředím a vztahy mezi lidmi.
 • Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole.

I. Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových dovedností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Osvojení si dovedností k podpoře zdraví, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Vědět, že se tělo v průběhu času mění
 • Znát původ základních potravin a způsoby jejich uchovávání. Mít zkušenost s nemocí, úrazem a jeho ošetřování

Vzdělávací nabídka:

 • Lokomoční – chůze, běh, skoky, poskoky, hody, lezení, turistika, sezónní činnosti
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem
 • Zdravotně zaměřené činnosti ( uvolňovací, relaxační cvičení)
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Konstruktivní a grafické činnosti
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti ( péče o sebe, o své osobní věci, pořádek)
 • Poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o zdraví, lidském těle
 • Situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu

Očekávané výstupy:

 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně
 • preventivní návyky
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se hračky, pomůcky, úklid po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě).
 • Pojmenovat části těla, znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách
 • Rozlišovat co prospívá zdraví

II. Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj řečových schopností
 • Rozvoj tvořivosti ( tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebe- vyjadřování)
 • Posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavosti, znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů, radost v objevování, rozumět okolnímu světu)
 • Získání schopností řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Vzdělávací nabídka:

 • Společné diskuse, rozhovory, komentování zážitků a aktivit
 • Přímé pozorování přírodních jevů
 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost, a fantazii
 • Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů
 • Příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání
 • Výlety do okolí ( do přírody)

Očekávané výstupy:

 • Vyjadřovat samostatně a smyslně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás i setkávání s uměním.

III. Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Vytváření prosociálních postojů( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

Vzdělávací nabídka:

 • Dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování ( vstřícná komunikace, ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí)
 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním a pomoci mu, schopnost vyřešit vzájemný spor

Očekávané výstupy:

 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Spolupracovat s ostatními.

IV. Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

Vzdělávací nabídka:

 • Příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce
 • Přípravy a realizace společných zábav a slavností ( zvyky, tradice, oslavy, kulturní programy)
 • Seznamování s lidovou slovesností, literaturou, hudbou, výtvarným uměním

Očekávané výstupy:

 • Uplatňovat základní společenské návyky, domluvit se na společném řešení problému
 • Adoptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny ( vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu).

V. Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
 • Osvojení poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi

Vzdělávací nabídka:

 • Přirozené pozorování blízkého prostředí, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety.
 • Přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě( příroda živá a neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými materiály a surovinami
 • Pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • Poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí a o způsobech, jak se chránit
 • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využití encyklopedií
 • Ekologicky motivované hrové aktivity(ekohry)

Očekávané výstupy:

 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje svoje zdraví i životní prostředí
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečný, všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
 • Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé ( všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje), přizpůsobovat se se běžně proměnlivých okolnostem doma i v mateřské škole.
 • Pomáhat pečovat o životní prostředí( dbát o pořádek a čistotu, chránit přírodu v okolí, atd.)

Integrované bloky členěny na roční období:

P O D Z I M :

 

 • Veverka se představuje
 • Jak veverka zachránila ježka Bodlinku:

Adaptační období dítěte v mateřské škole, třídě, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména (starší děti i v grafické podobě), hledat pravidla vzájemného spolužití, začlenění mezi vrstevníky, odlišnost prostředí, poznávat nové prostředí a učit se v něm žít, poznávat nejbližší okolí svého bydliště, školy, města ( výlety, vycházky).

 

 • Veverka a kamarád myšák:

Poznávat ovoce, zeleninu a plodiny, které se pěstují na zahradě, poli, význam pro zdraví člověka, znát jejich tvar, barvu, chuť a možnosti úpravy a  využití v kuchyni. Způsobu skladování na zimu, pozorovat podzimní práce a sklizeň úrody v zahrádkách a na poli, využití technických přístrojů při práci, využití lidské práce. Poznávat jednotlivé části stromů a keřů, rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté, přiřazovat jejich plody, znát rozdíl sad a les. Poznávat základní a doplňkové barvy, teplé a studené barvy, seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy ( geometrické tvary, operace s předměty).

 

 • Jak přišlo babí léto:

Hlavní znaky podzimu, proměny v přírodě, změny u listnatých a jehličnatých stromů, sběr plodů a listů, paleta barev podzimu, změny počasí, účinky větru, pouštění draků. Význam životního prostředí pro člověka, péče o životní prostředí, práce na zahradě mateřské školy.

Seznamování s neživou přírodou, manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností. Hry podporující tvořivost, představivost, pojmenování vlastností – velikost, barva, tvar, orientaci v prostoru a rovině atd.

 

Z I M A :

 

 • Veverka Zrzka a kouzlo Vánoc 
 • Jak Zrzka ozdobila stromeček pro zvířátka:

Citové vazby, funkce jednotlivých členů rodiny, příprava dárků pro blízké a zvířata, upozorňovat na rozlišnost citových projevů, vánoční posezení s rodiči, vánoční zvyky a tradice.

 

 • Jak veverka se zvířátky stavěla sněhuláka:

Hlavní znaky zimy, skupenství vody - pokusy, počasí v zimě, vliv slunce na počasí, čtení ve sněhu – stopy, seznámení s lesními zvířaty, rozdíly - stavba těla zvířete, člověka, péče o zvířata v zimě, péče o vlastní  zdraví, lesní kuchyně –  bylinné čaje, příprava bylinných sirupů, ochutnávka, příprava k zápisu do školy.

 

J A R O :

 

 • Jak děti společně s veverkou  oslavily Den Země:

Chráníme životní prostředí – desatero domácí ekologie, sběr a třídění odpadu, recyklace papíru, citový vztah k přírodě, planetě Země, jednoduché pokusy(výroba papíru, čištění vody).

 

 • Jak veverka pomohla sněžence:

Proměny v přírodě - předjaří, příroda se probouzí ze zimního spánku, účinky tepla - jak taje sníh, první poslové jara - ptáci, první jarní květina na zahrádce, louce, v lese, změny u listnatých stromů,  péče o pokojové rostliny, jarní zvyky a tradice.

 

 • Veverka a vlaštovka
 • O pampeliškové víle
 • Jak děti spolu s veverkou vyčistily žabce rybník

Příchod nového života – mláďata, poznáváme domácí zvířata, význam, užitek pro člověka, život v lese, na břehu řeky, rybníka - společenství rostlin a živočichů.

Poznáváme kvetoucí přírodu – květy na jaře, sběr léčivých bylin( pampeliška, sedmikrásky, podběl), využití bylinné spirály, stromy, keře,

Citový vztah k rodině – matce.

 

 

L É T O :

 • Jak se housenka vychloubala
 • Jak společně pozorovaly mravenečky

Vývoj jednotlivých druhů hmyzu, význam pro člověka, péče o životní prostředí, ošetření při bodnutí hmyzem.

 

 • S veverkou na výletě

Cestujeme a poznáváme své nejbližší okolí, poznáváme dopravní prostředky,

seznamujeme se s historií, folklórem ( hrad Buchlov, zámek Buchlovice, atd.), hledáme rozdíly venkov – město.

 

 • Děti mají prázdniny

Charakteristika léta, hry v létě, pobyt venku v přírodě, shrnutí poznatků, opakování básní, písniček a pohybových her, poslech pohádky.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...