Školská rada je složena ze zástupců pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele.

Složení školské rady

sdělujeme Vám, že Rada města Uherského Hradiště svým usnesením č. 995/67/RM/2021/Veřejný
ze dne 23.6.2021 vzala na vědomí nové složení školské rady v Základní škole a Mateřské škole, Uherské
Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace, za pedagogické pracovníky a za zákonné
zástupce nezletilých žáků na tříleté funkční období od 12.07.2021 do 31.07.2024. Výše uvedeným
usnesením rada zároveň jmenovala zástupce za zřizovatele.

Ing. Dana Stojnová
Vedoucí odboru

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče):
Bc. Lukáš Fůsek
Veronika Hubáčková
Za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Leona Jančarová
Bc. Libuše Ondrušková
Za zřizovatele:
PhDr. Blanka Rašticová - členka Rady města Uherské Hradiště
Ing. Ivana Pavelová - MěÚ Uh. Hradiště, odbor kultury, školství a sportu

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...