Vážení rodiče, Informace k přípravě na zápis do 1. třídy najdete v přiloženém dokumentu - Cesta k zápisu. Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne 5. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 v budově školy, Pivovarská 200, Uherské Hradiště - Jarošov. Zápisu se účastní děti narozené 1. 9. 2017 – 31 .8. 2018. K zápisu se mohou dostavit i děti, které měly pro tento školní rok odklad školní docházky, jejich rodiče však musí dítě zapsat k povinné školní docházce.

S sebou: Rodný list dítěte + průkaz totožnosti( občanský průkaz, pas). Prosíme o vyplnění Dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ - ke stažení zde(vyplnit lze i přímo u zápisu).
Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
ZŠ Jarošov bude ve školním roce 2024/2025 otvírat jednu první třídu.
Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ Jarošov pro školní rok 2024/2025:
1. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Jarošov, stanoveném obecně závaznou vyhláškou Města Uherské Hradiště (číslo 8/2016), kterou se stanovily školské obvody základních škol zřízených Městem Uherské Hradiště.
2. V případě splnění prvního kritéria rozhodne o přijetí los.
Zápis má dvě části: 1. formální 2. neformální. Téma neformální části zápisu  -   Kočičky a kocouři - "Cats".

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...