Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, metodik prevence a dyslektický a logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Vážení rodiče,

V poslední době jsme ve škole řešili několik problémů mezi dětmi, které byly způsobeny sledováním a hraním nevhodných aktivit na počítači, útočnými komentáři  k nahraným příspěvkům uveřejňovaných dětmi po síti nebo mobilními telefony (FB, Youtube, Musica.li, Whats App, Messenger, Viber atp.).

Tato  sledování, hraní (především hororových a krvavých videí, agresivních her) a komentáře známých i neznámých osob byly pro děti  velmi zraňující a ubližující. Svoje pocity popisovaly jako strach, smutek, vztek, zradu  a osamělost. Objevily se i problémy s usínáním, s úzkostmi v neobvyklých situacích atp.

Při náhodné kontrole uveřejňovaných videí a komentářů jsme se bohužel setkali i s vulgaritami, s ponižováním, podceňováním, urážením.

Proto doporučujeme všem rodičům, aby věnovali zvýšenou pozornost  kontrole činností dětí na počítačích, ke kontrole pohybu na sociálních sítích na PC i na mobilních telefonech.

 Za velmi vhodné považujeme důraznou promluvu rodičů s dětmi o tomto problému. Dále doporučujeme zvážit, jak dětem ztížit přístup k počítači (např. zaheslování PC), jak omezit dobu trávenou na PC a mobilu (pro děti  v mladším školním věku je vhodné povolit maximálně 45 minut denně), jak kontrolovat činnosti na PC a mobilu (nechat děti na PC pracovat pouze v době, kdy jsme doma a můžeme kontrolu provést ihned).  Také  zvažte, zda některé aktivity a údaje úplně nevymazat a snížit tak nebezpečí zneužití údajů. Tyto všechny aktivity se  týkají i mobilních telefonů, které děti mohou připojit k wi-fi.

Ve škole tuto problematiku řešíme preventivními přednáškami o kyberšikaně, průběžnými rozhovory s dětmi, skupinovou prací školní psycholožky s dětmi. Nevhodné chování u PC však probíhá doma ve volném čase dětí. Proto prosíme rodiče o zvýšenou kontrolu obsahu a času počítačových činností dětí.

Oblasti činnosti ŠPP:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, ..; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)
 3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)
 5. osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání padagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)
 6. řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech)

Způsoby naplnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami

Doporučujeme, abyste si schůzky domlouvali předem na kontaktech

Školní psycholog
Mgr. Žaneta Slobodovázaneta.slobodova@zsjarosov.cz
tel: 572 545 077

Koordinátor pro integraci
Ivana Zemanová


iva.zemanova@zsjarosov.cz

tel: 776 129 317

Metodik prevence
Mgr. Zlatuše Slezáková


zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

tel: 572 545 077

 

Školní psycholog

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přichází s osobními problémy, které je trápí (např. problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se pedagogům, rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Více o podmínkách spolupráce se školním psychologem

Koordinátor pro integraci

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro tyto žáky. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním znevýhodněním, pracuje s děmi s logopedickými obtíži, metodicky je veden SPC pro děti s logopedickými vadami.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …).
Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...