Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, metodik prevence a dyslektický a logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Vážení rodiče,

V poslední době jsme ve škole řešili několik problémů mezi dětmi, které byly způsobeny sledováním a hraním nevhodných aktivit na počítači, útočnými komentáři  k nahraným příspěvkům uveřejňovaných dětmi po síti nebo mobilními telefony (FB, Youtube, Musica.li, Whats App, Messenger, Viber atp.).

Tato  sledování, hraní (především hororových a krvavých videí, agresivních her) a komentáře známých i neznámých osob byly pro děti  velmi zraňující a ubližující. Svoje pocity popisovaly jako strach, smutek, vztek, zradu  a osamělost. Objevily se i problémy s usínáním, s úzkostmi v neobvyklých situacích atp.

Při náhodné kontrole uveřejňovaných videí a komentářů jsme se bohužel setkali i s vulgaritami, s ponižováním, podceňováním, urážením.

Proto doporučujeme všem rodičům, aby věnovali zvýšenou pozornost  kontrole činností dětí na počítačích, ke kontrole pohybu na sociálních sítích na PC i na mobilních telefonech.

 Za velmi vhodné považujeme důraznou promluvu rodičů s dětmi o tomto problému. Dále doporučujeme zvážit, jak dětem ztížit přístup k počítači (např. zaheslování PC), jak omezit dobu trávenou na PC a mobilu (pro děti  v mladším školním věku je vhodné povolit maximálně 45 minut denně), jak kontrolovat činnosti na PC a mobilu (nechat děti na PC pracovat pouze v době, kdy jsme doma a můžeme kontrolu provést ihned).  Také  zvažte, zda některé aktivity a údaje úplně nevymazat a snížit tak nebezpečí zneužití údajů. Tyto všechny aktivity se  týkají i mobilních telefonů, které děti mohou připojit k wi-fi.

Ve škole tuto problematiku řešíme preventivními přednáškami o kyberšikaně, průběžnými rozhovory s dětmi, skupinovou prací školní psycholožky s dětmi. Nevhodné chování u PC však probíhá doma ve volném čase dětí. Proto prosíme rodiče o zvýšenou kontrolu obsahu a času počítačových činností dětí.

Oblasti činnosti ŠPP:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, ..; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)
 3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)
 5. osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání padagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)
 6. řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech)

Způsoby naplnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami

Doporučujeme, abyste si schůzky domlouvali předem na kontaktech

Školní psycholog
Mgr. Petra Miklášovápetra.miklasova@zsjarosov.cz
tel: 572 545 077

Koordinátor pro integraci
Ivana Zemanová


iva.zemanova@zsjarosov.cz

tel: 776 129 317

Metodik prevence
Mgr. Zlatuše Slezáková


zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

tel: 572 545 077

 

Školní psycholog

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přichází s osobními problémy, které je trápí (např. problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se pedagogům, rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Více o podmínkách spolupráce se školním psychologem

Koordinátor pro integraci

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro tyto žáky. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním znevýhodněním, pracuje s děmi s logopedickými obtíži, metodicky je veden SPC pro děti s logopedickými vadami.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …).
Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás