Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.

Bc. Jitka Králíková – zástupce ředitele pro MŠ, primární logopedická prevence

Bc. Adéla Stehlíková - logopwd

 

Výuku zajišťují dvě učitelky - logopedky. - logopedická péče je zaměřena na všechny roviny jazyka:

1. lexikálně - sémantická rovina (rozvoj slovní zásoby, aktivního i pasivního slovníku, cvičení zaměřené na porozumění řeči)

2. foneticko - fonologická rovina (vyvozování hlásek, fixace a automatizace hlásek řeči)

3. morfologicko - syntaktická rovina (upevňování správných gramatických pravidel v mluveném projevu)

4. pragmatická rovina (podporování souvislého řečového projevu, rozvoj prozodických řečových faktorů)

Během denního režimu ve třídě jsou naplňovány všechny ostatní oblasti výchovy

Děti již nemusí navštěvovat ambulanci logopeda.

Garantem logopedické péče je Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Brno s pobočkou pracoviště Uherské Hradiště.

Od března 2022 tuto třídu navštěvují děti z UK.

P. učitelky s nimi pracují dle metodických pokynů LEX Ukrajina, vydaných MŠMT ČR.

Děti jsou zapojovány do všech běžných činností i aktivit třídy.

Výuka českého jazyka probíhá denně při hře, činnostech a aktivitách.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...