Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.

Mgr. Marta Elfmarková – učitelka, logoped

Jitka Králíková – vedoucí učitelka, primární logopedická prevence

 

Výuku zajišťují dvě učitelky - logopedky. - logopedická péče je zaměřena na všechny roviny jazyka:

1. lexikálně - sémantická rovina (rozvoj slovní zásoby, aktivního i pasivního slovníku, cvičení zaměřené na porozumění řeči)

2. foneticko - fonologická rovina (vyvozování hlásek, fixace a automatizace hlásek řeči)

3. morfologicko - syntaktická rovina (upevňování správných gramatických pravidel v mluveném projevu)

4. pragmatická rovina (podporování souvislého řečového projevu, rozvoj prozodických řečových faktorů)

Během denního režimu ve třídě jsou naplňovány všechny ostatní oblasti výchovy

Děti již nemusí navštěvovat ambulanci logopeda.

Garantem logopedické péče je Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Brno s pobočkou pracoviště Uherské Hradiště.

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás