Mapa stránek

 • O nás
  • Profil základní školy
   V naší škole vyučujeme žáky 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu Jarošovská tvořivá škola. Děti z 5. ročníků přechází do spádové školy, kterou je Základní škola Za Alejí v Uherském Hradišti, případně po úspěšném absolvování přijímacího řízení na Gymnázium v Uherském Hradišti.
  • GDPR
  • eduroam
   Naše škola je napojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x. Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci. ------------------------ Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol. You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.
  • Profil mateřské školy
   Ve školním roce 2015/2016 máme zapsáno k pravidelné školní docházce celkem 69 dětí ve 3 třídách. Naše škola je uprostřed sídliště se základním občanským vybavením – dětské hřiště pro všechny druhy sportu i rekreačního vyžití. Součástí mateřské školy je velká zahrada, která slouží jako přírodní učebna. Také okolí nám poskytuje velké možnosti pobytu v přírodě, v blízkosti je velký komplex lužního lesa, který se nazývá Kněžpolský les.
  • Školní poradenské pracoviště
   Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, metodik prevence a dyslektický a logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.
  • Spolek rodičů při ZŠ Uherské Hradiště - Jarošov
   Spolek rodičů je zapsaný spolek s vlastním hospodařením, které úzce spolupracuje se ZŠ Jarošov. Členem SR se stává každý rodič, který zaplatí členský příspěvek. Do výboru SR jsou delegování zástupci tříd.
  • Školská rada
   Školská rada je složena ze zástupců pedagogických pracovníků, zákonných zástupců žáků a zástupců zřizovatele.
  • Projekty
   Do větší projektů se systematicky zapojujeme od roku 2005, kdy jsme pracovali v rámci programu Socrates - Comenius. Na tradici navazujeme a získáváme mnoho inspirativních zkušeností.
   • Recyklohraní
    Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
   • Erasmus+ 2014 - 2016
    Erasmus + je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Byl zahájen v lednu 2014. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků.
   • Škola nanečisto
    Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.
   • Zelený ostrov
    Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.
  • Dokumenty
 • Základní škola
  • Zápis do 1. třídy
   Vážení rodiče, Zápis do 1. ročníku naší školy proběhne v pátek 8. dubna 2022 snad v klasické podobě za účasti všech zainteresovaných - tedy "předškoláčků", rodičů a učitelů Informace k přípravě na zápis do 1. třídy najdete v přiloženém dokumentu - Cesta k zápisu. Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledujte, prosím, pravidelně tento web, případně se na nás klidně obraťte s dotazem na tel:+420 739 488 427 nebo zsjarosov@zsjarosov.cz
  • Zvonění a rozvrh hodin 2021-2022
  • Plány práce tříd
  • Vyhodnocení dotazníku k zázemí a klimatu ZŠ Jarošov
   V měsíci listopadu byl rodičům žáků naší školy předložen anonymní dotazník týkající se zázemí a klimatu školy s prosbou o vyplnění. Ve škole je v současné době 93 žáků, bylo rozdáno 79 dotazníků k vyplnění, vždy jeden do rodiny. Celkově se vyjádřilo vyplněním dotazníků 55 rodin, což je 70% návratnost. V dotazníku se rodiče mohli vyjádřit ke 13 různým oblastem, které tvoří zázemí a klima školy. S daným výrokem mohli souhlasit, nesouhlasit, občas souhlasit či zvolit variantu - nedokážu posoudit. Také mohli napsat své komentáře k tomu, co se jim u dané oblasti líbí či nelíbí. Většina rodičů zvolila k vyplnění dotazníků klasickou metodu výběru, objevily se však i rozsáhlejší komentáře k jednotlivým položkám. U každé oblasti uvádíme výsledné hodnocení rodičů, včetně grafického vyjádření a komentářů pozitivních i negativních Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu a povzbuzující komentáře. Mgr. Petra Miklášová, Mgr. Pavel Jančář
  • Kroužky a mimoškolní činnost pro školní rok 2021 - 2022
  • Plán akcí
 • Mateřská škola
  Provoz MŠ v roce 2021-2022
  • Spolek rodičů
  • Provoz MŠ v roce 2021-2022
  • Logopedická třída Myšky
   Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.
  • ŠVP 2019-2023
  • ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2021/2022
   Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 se bude konat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Stanoveny úřední dny pro vyzvednutí i podání Žádostí o přijetí dítěte do MŠ Jarošov na školní rok 2021 - 2022: Pondělí až pátek 8.00 - 14.30 hodin (Předem je nutné se telefonicky objednat - 572 545 180, 731 683 399). Zápis proběhne stejně jako loni tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, budou respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků. K Žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: - kopie rodného listu - kopie očkovacího průkazu (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. - potvrzení Žádosti lékařem (razítko + podpis)
  • Třída Krteček
   Třída pro děti od 3 do 4,5 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.
  • Třída Zajíčci
   Třída pro děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let.
  • Třída Pejsek a kočička
   Třída pro děti ve věku 4,5 - 6/7 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.
  • Co kdy děláme
  • Plán akcí
  • Časopis Školásek
   Časopis Školásek vychází každé čtvrtletí. Najdete v něm informace o všech akcích, které proběhly v tomto období, plánované akce na další období, dobré a zdravé recepty nejen z naší kuchyně, perličky vašich dětí, fotogalerii obrázků prací dětí ze všech tříd a jiné zajímavosti.
 • Školní družina
 • Školní jídelna
 • Kontakty

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás