Třída pro děti ve věku 2,5– 3,5 let.

 

Markéta Jahodová - učitelka

Natálie Jarošová, Dis. - učitelka

 

Tato třída má kapacitu 16 dětí. 

Klademe zde velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte. Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí ve vestibulu MŠ a na stránkách MŠ).

Těmto nejmladším dětem je věnována individuální péče ohledně začleňování se do kolektivu – socializace, upevňování základních hygienických návyků, respektování režimu dne ve školce, rozvíjení a upevňování dovedností, vědomostí a návyků hravou formou.

Děti jsou zapojovány do všech aktivit i akcí MŠ.

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...