5. 9. 2020

Vážení rodiče, Vaše dítě bude ve školní družině prožívat svůj čas v době mimo vyučování. Prosím Vás, abyste si následující informace přečetli pozorně.

Personální obsazení:

1. oddělení – p. vychovatelka Iva Zemanová – 1. třída a část druhé třídy

2. oddělení – p. vychovatelka Bc. Libuše Ondrušková – smíšené oddělení dětí 2. + 4. třídy

3. oddělení – p. vychovatelka Bc. Monika Mitanová – smíšené oddělení dětí 3. + 4. třídy

Asistentka pro školní družinu Mgr. Tereza Kosíková

-         Provoz školní družiny je každý den školního vyučování, ráno od 6.15 – 7.45 hod., odpoledne po vyučování pondělí – pátek do 16.30 hod. Ráno budou děti přicházet do družiny bočním vchodem školy a také rodiče, kteří si dítě přijdou vyzvednout, budou využívat boční vchod školy. Vchod je opatřen elektronickým otvíráním, zvoňte na 1. oddělení.

-         Číslo telefonu do ŠD – 776 129 317 – telefon máme mobilní, kontaktujete nás i v případě, že právě budeme venku .             

 

-         Zápisní lístek je nutno vyplnit pečlivě, odchody na zadní straně vyplňte přesně na každý den, uveďte všechny osoby, s kterými může dítě odejít. Každou změnu, která nebude na zápisním lístku, sdělte do družinového deníčku. Mimořádný odchod v jinou dobu napište dítěti na lístek – s datem a podpisem. Bez písemného vyzvání nebude dítě ze ŠD uvolněno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku. Dítě nebude z družiny uvolněno na telefonickou výzvu. Dítě, které má na zápisním lístku uvedeno, že odchází z družiny samo, přechází hlavní vozovku bez doprovodu dospělého.

-         Za pobyt ve školní družině se platí 140,-Kč měsíčně ve dvou platbách ve školním roce.

První platba za období září – prosinec 560- Kč - do 25. září 2020,

druhá platba za období leden – červen 2021 částka 840,- Kč - do 25. ledna 2021.

Obdržíte údaje pro platbu na účet. Při odhlášení dítěte z družiny bude školné vráceno pouze na základě  posouzení závažnosti důvodu k ukončení pobytu.

-         Dítě si do družiny přinese – v tašce převlečení na pobyt venku, malý ručník s poutkem -  všechny věci řádně podepsané , jednu krabičku papírových kapesníků. Pro pobyt venku budeme nejčastěji využívat školní zahradu.

-         Pro chování dětí v ŠD platí stejný řád jako ve škole. Není dovoleno nosit cenné předměty a používat mobilní telefony.

-         Podrobný řád školní družiny bude vyvěšen na družinové nástěnce u bočního vchodu školy. Zde také budete nacházet průběžné informace.

-         Další informace budou upřesňovány během roku v družinových deníčcích, které děti obdrží.

-         Objednávku a odhlašování stravování ve školní jídelně si rodiče zajišťují sami. Připravte dítěti svačinku pro odpolední pobyt.

-         Další informace naleznete také na webových stránkách ŠD.

-         Vašim dětem přejeme v naší družině příjemný pobyt a těšíme se na dobrou spolupráci. Uvítáme  další podněty a věříme, že společně najdeme řešení případných nedostatků.

 

 

Za školní družinu Iva Zemanová, vedoucí vychovatelka.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás