Třída pro děti od 3 do 4,5 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.

přihkaška zde

 

 

Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí v šatně MŠ a na stránkách MŠ).

Děti se učí samobslužným dovednostem, rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, děti vedeme k začleňování do kolektivu vrstevníků.

Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Paní učitelky jsou proškoleny v logopedické prevenci - denně v této oblasti s dětmi individuálně pracují.

Všechny děti se zapojují do všech aktivit i akcí MŠ.

 

PRŮŘEZ ŠKOLNÍM ROKEM 2015/16:

Září:

Malovali jsme strom kamarádství a kamaráda krtečka, postavili si super opičí dráhu.

Náš jablíčkový týden

Vycházka za zvířátky na farmu

Nejčastěji hledáte

Podporují nás