Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.

Výuku zajišťují dvě učitelky - logopedky. - logopedická péče je zaměřena na všechny roviny jazyka:

1. lexikálně - sémantická rovina (rozvoj slovní zásoby, aktivního i pasivního slovníku, cvičení zaměřené na porozumění řeči)

2. foneticko - fonologická rovina (vyvozování hlásek, fixace a automatizace hlásek řeči)

3. morfologicko - syntaktická rovina (upevňování správných gramatických pravidel v mluveném projevu)

4. pragmatická rovina (podporování souvislého řečového projevu, rozvoj prozodických řečových faktorů)

Během denního režimu ve třídě jsou naplňovány všechny ostatní oblasti výchovy

Děti již nemusí navštěvovat ambulanci logopeda.

Pro všechny děti je zpracován individuální výchovně vzdělávací plán práce pro daný školní rok, který vychází ze ŠVP.

Garantem logopedické péče je Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Brno s pobočkou pracoviště Uherské Hradiště.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás