Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb pedagogicko psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří školní psycholog, metodik prevence a dyslektický a logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Oblasti činnosti ŠPP:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, ..; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)
 2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)
 3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)
 4. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)
 5. osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání padagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)
 6. řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech)

Způsoby naplnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami

Doporučujeme, abyste si schůzky domlouvali předem na kontaktech

Školní psycholog
Mgr. Petra Miklášovápetra.miklasova@zsjarosov.cz
tel: 572 545 077

Koordinátor pro integraci
Ivana Zemanová


iva.zemanova@zsjarosov.cz

tel: 776 129 317

Metodik prevence
Mgr. Zlatuše Slezáková


zlatka.slezakova@zsjarosov.cz

tel: 572 545 077

 

Školní psycholog

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přichází s osobními problémy, které je trápí (např. problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se pedagogům, rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Více o podmínkách spolupráce se školním psychologem

Koordinátor pro integraci

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro tyto žáky. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním znevýhodněním, pracuje s děmi s logopedickými obtíži, metodicky je veden SPC pro děti s logopedickými vadami.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …).
Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás